Monday, January 30, 2012

TNA's Report on Resettlement - October to December 2011 (in Sinhala)


YS% ,xldfõ hqoaOfha wjika wÈhf¾È wj;eka jQ wNHka;ßlj wj;ekajQjka kej; ish .ïìï fj; hdu iy kej; mÈxÑ lsÍfï ;;ajh ms,sn| o< úYaf,aIKhla fuu jd¾;dj uÕska bÈßm;a lrkq ,nhs' fuh fou< cd;sl ikaOdkh ^focdi& úiska m%ldYhg m;alrkq ,nk úfYAI m¾fhaIK jd¾;djka ud,djl fojekak fjhs'  (Read More)

TNA's Report on Resettlement - October to December 2011 (inTamil)


Þ‰î ÜP‚¬èò£ù¶ Þôƒ¬èJ™ Þ싪ðŸø »ˆîˆF¡ ÞÁF‚è†ìƒèO«ô Þ싪ðò˜‰î àœ÷è Þ싪ðò˜ ïð˜èœ ªî£ì˜Hô£ù eœ°®«òŸø‹ Ü™ô¶ F¼‹¹î™ ªî£ì˜ð£ù Å›G¬ôðŸPò å¼ «ñ«ô£†ìˆ¬î õöƒ°Aø¶. Þ¶ îI›ˆ«îCò‚ Æì¬ñŠHù£™ (TNA) ðFŠH‚èŠð†ì ÝŒ¾ˆªî£ìK¡ Þó‡ì£õ¶ ÜP‚¬èò£°‹... (Read More)

TNA's Report on Resettlement - October to December 2011

This report provides an overview of the return or resettlement of Internally Displaced Persons (IDPs) who were displaced during the final stages of the war in Sri Lanka. It is the second report in a special series of research papers published by the Tamil National Alliance (TNA)... (Read More)